Beveiligde betaling
We hebben een aantal verschillende betalingsmethoden. Sommige zijn waarschijnlijk niet beschikbaar. Bedankt voor uw begrip.
Contacteer ons
Vraag? Idee? Suggestie? Laat het ons weten!
Wij doen ons best om zo snel mogelijk te reageren.
Snelle levering
Een bestelling van een artikel op voorraad, geplaatst voor 12.00 uur, wordt dezelfde dag verstuurd.
Levertijd 24 uur voor de Benelux en 48 uur naar Frankrijk

Sabma - Algemene Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Het bedrijf SABMA is geregistreerd in het handelsregister onder het nummer BE0449527001. Zijn postadres is RUE MITOYENNE, 295  4840 WELKENREADT (BELGIE). Elke bestelling van een product via de webshop www.sabma.com veronderstelt dat u de algemene verkoopvoorwaarden gelezen en geaccepteerd heeft. De click ter bevestiging van de bestelling impliceert een volledige acceptatie van deze. Deze click geld als “elektronische handtekening”.


TOEPASSINGSGEBIED

Al onze verkoop en diensten zijn, tenzij anders bepaald, veronderstelt aan onze algemene voorwaarden.


LEVERING

De door onze klanten doorgegeven bestelling mogen niet geannuleerd worden zonder onze toestemming. De goederen worden verzonden en reizen op eigen risico van de ontvanger, ook als deze franco worden verkoopt. De eventuele vrachtkosten worden door de klant betaald. SABMA doet zijn uiterste best om de leveringstermijnen te respecteren. Eventuele vertragingen staan de koper niet toe een bestelling te annuleren, goederen en prestaties te weigeren of compensatie aan te vragen. Iedere klacht in verband met een fabricatie- of leveringsfout moet binnen maximaal 8 dagen vanaf de leveringsdatum schriftelijk ingediend worden. Elke claim die te laat ingediend wordt, zal als nietig beschouwd worden. Alle claims ontheffen de koper niet van het afrekenen van openstaande bedragen binnen de betalingstermijn.


EIGENDOM

De geleverde goederen zijn het eigendom van SABMA totdat de complete prijs ervan wordt uitbetaald. De verantwoordelijkheid van de goederen is ten laste van de koper vanaf dat hij de levering ontvangt. De koper mag erover beschikken wanneer hij het complete bedrag heeft afgerekend. Tot dan, zet hij zich in om ze niet te vervreemden, te belasten of te lenen en ze in perfecte staat te behouden.


BETALING

Al onze facturen zijn te betalen, in overeenstemming met onze commerciële voorwaarden, op het hoofdkantoor van SABMA of ten gunste van de bankrekeningen van het bedrijf. Elk bedrag dat aan het einde van de looptijd onbetaald is, zal automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving onderworpen zijn aan een vertragingsrente van 12% per jaar tot de volledige betaling en zal worden verhoogd met een vaste en onherleidbare schadevergoeding van 10%. Iedere betalingsvertraging machtigt SABMA om latere leveringen op te schorten. Compensatie resulterend van een klacht tegen SABMA wordt uitgesloten.


VERBORGEN GEBREKKEN – GARANTIE

SABMA garandeert enkel vervoer op eigen kosten van defecte onderdelen. De garantie is niet van toepassing op een niet-conforme installatie, op oneigenlijk, overmatig of nalatig gebruik, op een niet-naleving van de aanbevelingen voor gebruik en onderhoud zoals gespecifieerd in de technische informatiehandleiding die de koper erkent ontvangen te hebben, op normale slijtage van materiaal, de toevoeging van ongeschikte producten, op het demonteren, hermonteren of repareren door iemand anders dan SABMA.


WET EN BEVOEGDHEID

De rechtbanken van Eupen en Verviers zijn exclusief bevoegd voor alle geschillen die kunnen ontstaan tijdens verkopen die Sabma factureert en in het bijzonder in het geval van aandelen in garantie, interventie of gezamenlijke verklaring van oordeel. Het recht van toepassing is het Belgische recht.


NIETIGHEID

De eventuele nietigheid van een van de clausules van de algemene voorwaarden brengt niet de nietigheid met zich mee van de overige bepalingen die van toepassing blijven.


RECHT VAN VERKLARING

In overeenstemming met de wet, heeft de consument het recht om de verkoper ervan op de hoogte te stellen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder boete en zonder opgave van redenen, binnen 14 kalenderdagen vanaf de eerst volgende dag na de levering van het product (artikel VI .47, § 1, van het Wetboek van economisch recht).


Binnen deze termijn moet de consument zijn voornemen om te annuleren melden door een verklaring per e-mail te sturen naar het contactadres van de verkoper (info@sabma.com) zonder enige onduidelijkheid met vermelding van zijn beslissing om terug te treden uit het contract en, binnen 14 kalenderdagen vanaf de mededeling aan de verkoper van zijn beslissing, het product af te leveren aan het administratieve hoofdkantoor van de verkoper (3 textielstraat 4700 EUPEN België) op eigen rekening en risico.


Producten moeten worden geretourneerd in de originele verpakking, onbeschadigd, voorzien van al hun accessoires en de originele afleveringsbon. Teruggestuurde producten mogen op geen enkele manier zijn uitgepakt, ontzegeld of gebruikt. Goederen die onvolledig, beschadigd of bevuild zijn door de klant, worden niet teruggenomen.


Binnen 14 dagen na acceptatie van de terugzending van de goederen, stemt de verkoper ermee in om de koper terug te betalen, met uitzondering van de verzendkosten.


Volgens artikel VI.53, para. 1e, 3 ° tot 5 ° van de code van het Belgisch economisch recht, mag de consument zijn recht van afstand niet laten gelden voor contracten van de leveringen van producten die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de consument of duidelijk gepersonaliseerd; goederen die snel kunnen verslechteren of vervallen; verzegelde goederen die niet kunnen worden geretourneerd om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en die door de consument na levering zijn ontzegeld.


De professionele klant geniet niet van dit recht van afstand.


Gegevens met persoonlijk karakter

Alle persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verwerking van een bestelling worden bewaard door de verkoper of zijn medewerkers en kunnen worden overgedragen aan de bedrijven waarmee de verkoper - of zijn leveranciers - samenwerken, wanneer dergelijke communicatie noodzakelijk is voor de verwerking van de bestelling.

 De gebruiker machtigt de verkoper ook om deze gegevens te gebruiken om statistieken op te stellen om zijn site, de goederen en de service die hij biedt te verbeteren.

 Deze informatie kan ook worden gebruikt om de verspreiding, via elk communicatiemiddel, van informatie met betrekking tot de commerciële activiteiten van de verkoper aan zijn klanten mogelijk te maken.

 De verkoper bewaart uiteindelijk persoonlijke gegevens om latere bestellingen te vergemakkelijken.

 Onverminderd het voorgaande, stemt de verkoper ermee in geen persoonlijke informatie bekend te maken aan een ander bedrijf.

 De gegevens die door de verkoper worden bewaard, kunnen op elk gewenst moment worden opgevraagd en op verzoek worden gecorrigeerd. Dit verzoek moet per e-mail worden verzonden naar het volgende adres (info@sabma.com) of per post naar Sabma Rue Textile 3, 4700 Eupen, Belgium.